38 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Müslüman Sokağında Demokrasi Hayal mi?

182,00
Gerek dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan fikrî süreçleri, gerekse İslam dünyasının yaşadığı tarihsel tecrübeyi dikkatle incelediğimizde bugün geldiğimiz noktanın özellikle Müslümanlar

Creation in the Qur’ān -in the Context of the Semantic Analysis of the Root of “N-SH-A”-

72,80
Creation is a subject that is discussed in the axis of different dimensions from the beginning to the end of

Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti ve Terörle Mücadele

145,60
Güvenlik ve terörizm olguları günümüzün en çok tartışılan meselelerindendir. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu ikiliden terörizm can almak, güvenlik

Kerrâmîler Horasan Hanefîleri

239,20
Kerrâmîlik, III./IX. yüzyılın başlarında Horasan coğrafyasında ortaya çıkan bir mezheptir. Bu mezhep İslam düşünce tarihi boyunca ilgi odağında olmuşsa da

Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi ve Ticareti

353,60
Bu araştırmamızda Orta Çağ İslam dünyasındaki parfüm, gıda ve ilaç endüstrilerinin çeşitli alanlarına ve bu ürünlerin ticaretine değinmeye çalıştık. Seçmiş

İsrailiyat Araştırmaları

176,80
Yaratılışın mahiyeti, geçmiş ümmetlerin başına gelenler, peygamberler tarihi, geleceğe ilişkin bazı hususlar, kıyamet ve ahiret ahvali gibi konularda Müslümanların sahip

Adaletin Tanrısı -Kur’an’ın Ahlak Öğretisi Hakkında Bir İnceleme-

208,00
Makul bir dünya görüşü ile desteklenen ahlaki bir yönetmelik ortaya koymak her kutsal metnin vazifesidir. Elinizdeki çalışma, Kur’ani ahlak yasalarının

Ebu’l-Kāsım el-Belhî’de Bilgi

208,00
Bu çalışmayı ortaya çıkaran temel saik, Mu‘tezilî âlim Ebu’l-Kāsım el-Ka‘bî el-Belhî’nin (ö. 319/931) Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât isimli eserinde bilgiye dair güçlü

Nusayrîliğin -Teşekkül Süreci, İnanç ve Ritüelleri-

114,40
İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân referans alınmasına rağmen farklı değerlendirmelere varan pek çok düşünce ekolü/mezhep oluşmuştur. Değişik sosyal sebeplerin de

Sokratik Bulmacalar

93,60
Felsefe tarihinde ilkin Sokrates ile başlayan “insanın kendini ve yaşamını sorgulaması” gerektiğine dair yaklaşımın pek çok filozof tarafından ele alındığı

İslamî İlimlerin Disiplinlerarası Doğası

83,20
Disiplinlerarası yaklaşım, İslam bilim ve düşüncesinde ontolojik vahdetin temelinde yer aldığı epistemolojik bir vahdetin gereğidir. Zira İslam bilim ve düşüncesinde

Tarafgir İslam Tarihçiliği

104,00
Hatib el-Bağdadi “Ebû Hanîfe taraftarları kadar Hıristiyanlara benzeyen bir topluluk görmedim. Ebû Hanîfe’nin meclisinde bulundum, boş sözlerin konuşulduğu, ciddiyetten yoksun

Delilci Kötülük Problemi

156,00
Bu çalışma, ateizmin temel dayanaklarının başında gelen kötülük meselesinin daha çok çağdaş bir versiyonu olarak değerlendirilebilecek delilci kötülük problemini ele

Güvercin Gerdanlığı’nda Dil Oyunları

72,80
İslam dünyasında dinî felsefi dilin özellikle Gazalî’den sonra tekdüzeleşmesi, fıkhi-kelami, edebî-tasavvufi dil, hayatın çok boyutluluğu içinde konulara tek açıdan bakmaya

İslam Siyaset Düşüncesinde İktidar ve Hukuk

197,60
İslam siyaset düşüncesine dair birçok eser olsa da yapılan çalışmalar, siyasal olan yerine teoloji üzerinden ilerlemektedir. Bu eser, İslam siyaset

Sorun Sistem mi? -Eğitime Zihniyet Temelli Bakış-

140,40
Mükemmel bir eğitim modeli ya da sistemi yoktur. Zira insanın kurguladığı hiçbir şey mükemmel değildir, aksine eksikli ve açık uçludur.

Doğa, Teoloji ve Kriz -Ekoteolojik Söylemi Anlamak-

62,40
Elinizdeki kitap, bugünün en güncel sorunlarından olan ekolojik krizin ortaya çıkış sebeplerinin teolojik kökenlere dayandığı iddiasını içeren ekoteolojik söylemi ele

Anadolu İrfanının Yıldızları – 1 Yunus Emre’nin Gönül Dünyası

166,40
Aklın ererse sor bana, ben evvelde kandayıdım, Diler isen deyiverem ezeli vatandayıdım. Kâlû belâ söylenmeden, tertib düzen eylenmeden, Hak’tan ayrı

Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce

166,40
Işk odı düşdi cânuma eritdüm ciger yağını Kırdum hevesler kökini yandurdum oda yağını Kazdum kahır kazmasıyla canda cefâ ocağını Çaldum

Geçmişten Günümüze Zerdüştîlikte Hayvan Algısı

104,00
Hemen hemen tüm din ve mitlerde hayvanlara büyük önem verilmiştir. Hint, Mısır ve farklı dinlerde büyük tanrılar hayvan simgeleriyle gösterilmiştir.