33 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İbâdiyye’nin Ana Hadis Kitabı

59,80
Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetini tespit etmek amacıyla telif edilen eserler, hicri ikinci asırda ilk örnekleri ortaya çıkmış ve üçüncü

Makaleler ve Günlük Yazılar

78,00
Biz bu çalışmamızda, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yapılmış olan hadis çalışmalarını değerlendirmeye çalışacağız. Son dönem hadis çalışmaları

Son Dönem Hadis Çalışmaları

31,20
Asr-ı saadetten günümüze hadis alanında birçok çalışma yapılmış ve her geçen gün bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Hz. Peygamber’in sünnetini,

KKTC’de Hadis ve Sünnet Bilinci

72,80
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadis ve Sünnet Bilinci araştırmamızı Lefke, Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde Din İşleri Başkanlığı’nda

İhvân-ı Safâ ve Hadis

46,80
İhvân-ı Safâ, IV./X. yüzyılda Basra’da ortaya çıkmış, gizli çalışmaları ile dinî, felsefî, siyasî ve ilmî faaliyetler yürütmüş organize bir topluluğun

Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî’nin Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

13,00
et-Tirmizî (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh’ini şöyle takdim etmiştir: “Ben, el-Camiu’l-Kebir’i önce Hicaz âlimlerine gösterdim beğendiler. Irak âlimlerine götürdüm. Onlar da eseri

Hanefî Fakihlerin Zayıf Hadisle Hüküm Verme Gerekçeleri

28,60
Hanefî fakihler, muhaddisler tarafından zayıf olarak değerlendirilen bazı hadisleri hüküm istidlâlinde kullanmışlardır. Onlar, bu hadisleri kullanırken kimi zaman zayıf olduklarını

Goldziher ve Hadis

52,00
Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher’in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı’da, gerekse Doğu’da görüşleriyle çok

Hadis Tenkidi

75,40
Tenkit çağdaş bir kavramdır ve akıl merkezli bir konuma sahiptir. Bu açıdan metin tenkidi Batı aydınlanmasına paralel gelişme göstermiştir. Aydınlanma

Sunenu’t-Tirmizî’nin Metot Yönünden İncelenmesi

14,30
Muhammed b. Îsâ Et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) El-Câmiu’s-Sahîh’i Kütüb-i Sitte ismiyle ma’rûf ve meşhûr eserlerden addedilmiş, müellifi hayattayken revaç bulmuştur. Kendisi

el-Mizzî’nin Hadis İlmindeki Yeri

48,00
Cemâluddîn El-Mizzî (742/1341), devrinin mümtâz şahsiyetlerinden ve âlimlerinden olan ve hâlâ da fikirleri ve ilmî derinlikleri kuşku götürmeyen İbn Teymiyye

“Men Kezebe…” Hadîsi Üzerine Bir Araştırma

24,00
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) kendi sözlerinin Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olmasının ilk yıllarında Kur’ân âyetleriyle karışma ihtimâlini göz önünde bulundurarak, ashâbına, yazılmasını

İbn Hacer’in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler

28,60
Kur’ân’ın nazil olduğu dönemden itibaren erkeklerin yanı sıra kadınların da Hz. Peygamber’in mesajını öğrenme ve öğretme konusunda büyük çaba sarf

Endülüslü İbn Battal ve Buhârî Şerhi

26,00
Hicri dördüncü ve beşinci asırlar arasında yaşamış olan İbn Battal’ın Buhârî şerhi, hem yoğun şekilde yaptığı dil analizlerinden, ilk dönem

Sünneti Çağa Taşımak

57,20
Sadece İslâm dünyasının değil, beşeriyetin tamamının karşı karşıya bulunduğu varoluşsal tehditlere yol açan gelişmeler karşısında Hz. Peygamber’in modeli ve bu

Hadis Kültürü ve Eleştirisi

70,20
Müslümanların sünnet anlayışlarının şekillenmesinde sahabe ve tâbiûn nesliyle onları takiben ortaya çıkan mezheplerin büyük rolü olduğu şüphesizdir. Biz, neyin sünnet

Hadisler ve Yorumlar

52,00
Seçilen hadislerin, insanımızın güncel problemleriyle ilgili olmasına ve asırlar ötesinden günümüze mesaj taşımasına öncelik verilmiştir. Dolayısıyla, salih amel, ahlak ve

Rivayet Kültürünü Anlamak

36,40
Rivayetlerin anlaşılması konusu İslam’ın ilk dönemlerinden bu yana Müslümanları değişik derecelerde meşgul etmiş olan önemli bir husustur. Zira İslam düşüncesinin

Sünnet Tetkikleri

59,80
İslam’ın ikinci kaynağı olan sünnet, kısaca Hz. Peygamber’in Müslümanlar için ortaya koyduğu örnekliğini ve öğretisini ifade eder. Sünnet ile ilgili

Hadis Çeviri Yorum

52,00
İslâm’ın ikinci kaynağı olan hadis ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanması, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de ilim çevrelerini meşgul etmeye devam