122 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Oksidentalizme Giriş

26,00
Modernitenin sonuçlarının bütün insan hayatına sirayet etmişliğine karşın Batı tarihi, kültürü ve düşüncesi hakkında nitelikli, objektif çalışmalara sahip olduğumuzu söylemek

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Melek, Cin ve Şeytan

16,90
Biz bu kitabı, Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’nin, Akidetü’l-Mü’min adlı eserinde yer alan melekler, cinler ve şeytan konularına dair açıklamaları altında

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Kaza ve Kader

18,20
Şeyh Ebû Câbir el-Cezâirî kader-i kevni ve kader-i şer‘î olmak üzere kaderi iki sınıfa ayırmaktadır. Kader-i kevniyi mutlak kader ve

Hüseyin el-Cisr et-Tarâbulusî’ye Göre Âhiret Ahvâli

18,20
Âhirete iman, insanın nefsini yenmesi ve dünyevi arzulardan arınması noktasında büyük bir motivasyon kaynağıdır ve iyi şeyler yapmaya yönelmeleri konusunda

İslam Düşüncesi Araştırmaları -III- -Yaşadığımız Çağ-

44,20
Batı dışı toplumların son iki asırlık tarihini bir kafa karışıklığı tarihi olarak okuyabiliriz. Bu çalkantılı zaman diliminin oluşmasına sebebiyet veren

Söylemsel Bir İnşa Olarak Oryantalizm

60,00
Oryantalizm, Batı’nın bilgisel olarak Doğu’yu kategorileştirmek suretiyle bir bilgi nesnesi hâline getirmesi ve Doğu’nun Batı’dan geri olduğu ve bu nedenle

Bir Hıristiyan Müslümanın Çağrısı

23,40
Karşılaştırmalı dinler öğretisi okuması, bir dine inanan insanın bir başka dinin müminine daha ılımlı yaklaşmasını sağlayacaktır. Elbette bu durum, bir

Böyle Buyurdu Şeyhim

49,40
Şeyhlik ve tarikat olgusu, sıklıkla gündeme gelen konulardan birisidir. Siyasal, ekonomik, dinî birçok tartışmada gündem olan şeyhlik/tarikat olgusu, çoğu zaman

Kemalpaşazâde’ye Göre İnsanın Varlık Yapısı -İnsanî Şahsiyet-

40,00
Asıl adı Şemseddin Ahmed olan Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), büyükbabası Kemal Paşa’ya nispetle Kemalpaşaoğlu, İbn Kemal, İbn Kemal Paşa ve Kemalpaşazâde

İslam Düşüncesinde Akıl

76,00
İnsanların içinde yaşadığı toplumların, kendilerine göre aklı oluşturma metotları vardır. Bu metotlar, o toplumun aklını yani bilgi yapısını şekillendirir. Bu

Askerin Din Eğitimi ve Din Dersi Kitapları

56,00
1826 yılında kabul edilen Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Kanunnamesi sonrasında Osmanlı askerî yapılanmasında pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Bu kanunnameye binaen

Âyetler ve Hadisler Işığında Kıyâmet Habercileri

36,00
Saat için çok alâmet var da hep inanması Farz olur kübralarından dinle birkaç tanesi Evvela Mehdi gelir sonra Mesih Deccâl

Bize Her Yer Rize Değil

42,25
Derler ki “insanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir.” Sizler, bu söze pek de kulak verip aldanmayın. Zira insanın vatanı,

Kur’an’ın Öznesi Kadın

44,20
Kur’an zâviyesinden hareketle kaleme aldığımız öykü, esasında din, gelenek ve sosyoloji arasına sıkışmış olan insanlığın en değerli parçasının hikâyesinden ibarettir.

Fadl Hasen Abbâs’ın Kur’an İlimlerindeki Müşkil Meselelere Bakışı

57,20
Bu çalışma Kur’an ilimleri geleneğinde yer alan rivayet ve dirayet açısından sorunlu nakil ve görüşleri ansiklopedik bir âlim olan Fadl

Din Eğitiminde İşlevsel Akıl

28,60
Allah, insanı yeryüzüne halife olarak göndermiş ve ona bu misyonu başarıyla yerine getirmesini temin edecek şekilde tercihte bulunma yetisi bahşetmiştir.

Alâeddin Ali es-Semerkandî’nin Bahru’l-Ulûm’u ve Kaynakları

18,20
İslam dünyasının 13. yüzyıl ve sonrasında ilmî manada yeni bir döneme girdiği bilinmektedir. Bu yenilenme döneminde klasik dönemin birikimleri gözden

İslam Düşüncesi Araştırmaları -II- -Metodolojik Yaklaşımlar-

70,20
İslam düşüncesi alanında kafa yoran araştırmacılar, bu düşüncenin bin yılı aşan müktesebatını günümüze taşıma ve yaşanan zamanın koşullarında anlamlı bir

Kur’ân’da Çevre Bilinci

26,00
Özellikle son asırlarda insan kaynaklı faktörler sonucu ekolojik sistemde denge bozukluklarının giderek artması insanı muhatap alan vahiy kaynaklı İslam kültür

Türkiye-AB İlişkilerinde Dinin Rolü

54,60
Bu çalışmayla amacımız Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların, Türkiye-AB ilişkilerini