42 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Sîretü İbn İshâk -İlk Siyer Kitabı-

114,40
Sîre’nin Muhammed Hamidullah ve Süheyl Zekkâr tahkiki daha önce başka mütercimler tarafından tercüme edilmiştir. Biz de Sîre’nin Hamidullah tahkikini yeniden

Tehâfütüt-Tehâfüt -Gazzâlî’ye Reddiye-

93,60
Gerek İbn Rüşd gerekse öteki İslam filozoflarını, Gazzâlî’nin katı bir tutum içinde suçladığı gibi, İslam’dan çıkmış, küfre düşmüş kişiler olarak

İğâsetü’l-Ümme -Mısır’da Kıtlıklar ve Mali Krizler-

33,80
Makrîzî’nin, İġāsetü’l-ümme bi-keşfi’l-ġumme adlı bu eseri, hacim itibarıyla küçük olmasına rağmen, muhteva açısından oldukça zengindir. Makrîzî, bu eserinde H 808/1405

Kitâbu Bağdâd -Me’mûn Dönemi-

54,60
O,her halifeyi tek tek anlatmış, dönemindeki siyasi olayları, atadığı görevlilerle ilişkilerini ele aldıktan sonra ilim, edebiyat, şarkı ve eğlence meclislerine

Kitâbu’l-Âsâr -Rivayetlerle Fıkıh-

41,60
İslam fıkıh geleneğinde Ebû Hanîfe’nin en önemli öğrencisi ve Hanefi ekolüne mensup bir âlim olan Ebû Yûsuf, bu eserinde kendisine

el-Avâsım Mine’l-Kavâsım – Sahabe Savunusu

57,20
Öğrencilerinin ve tabakat müelliflerinin ifadelerine göre İbnü’l-Arabî parlak bir zekâya, kuvvetli bir hafızaya, sağlam bir muhakeme gücüne, güçlü bir iradeye

Târîhu Sinî – Hükümdarlar Tarihi

59,80
İnsanlığın geçmiş dönemlerine ait bilgimiz çok çeşitli bilgi kaynaklarından aktarılarak bugünlere ulaşmıştır. Farklı niteliklere sahip bu bilgilerin işlenip inşa edilmesi

el-Mehâric fi’l-Hiyel -Şer‘î Çıkış Yolları-

49,40
İslam fıkıh geleneğinde Hanefi ekolüne mensup bir bilginimiz olan Şeybânî veya aynı mantalitede bir bilginin derlediği toplumsal sıkıntıların nasıl aşılacağına

Siyeru’l-Evzâî -Reddiye Geleneği-

41,60
Siyer konularının asıl malzemesini Hz. Peygamber, Sahabe ve Hulefâyı Râşidîn’in ganimet, esirler, haraç, cizye, köle ve cariye başta olmak üzere

Şerhü’s-Siyeri’l-Kebîr -İslam Savaş Hukuku-1

93,60
Ebû Hanîfe’nin İmameyn adıyla meşhur iki öğrencisinden biri olan İmam Muhammed’in, es-Siyerü’l-Kebîr isimli eseri şüphesiz temel klasik kaynaklardandır. Değişik zamanlarda

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -3

67,60
Sen halkın işlerinden gaflet ettin. Onların mallarını tamamen topladın ve onlarla kendin arasına, alçıdan ve tuğladan bir perde, demirden kapılar

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -2

67,60
Yezîd b. Abdülmelik vefat edip de hilafet Hişâm b. Abdülmelik’e geçince Ebreş el-Kelbî dışındaki bütün ashabı secdeye kapandılar. Bunun üzerine

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -1

67,60
Muâviye bir miktar mal ve bir prangayı Ömer b. el-Hattâb’a gönderdi ve ona bir mektup yazdı: “Ben Rum kalelerinde demir

el-Fütûh Fetihler -2

65,00
Muâviye’nin ordusundan bir adam öne doğru çıkarak Ali’ye sövmeye ve çirkin sözler söylemeye başladı. Bu sözlere Muaviye’nin komutanı Hâşim b.

el-Fütûh Fetihler -1

101,40
Mâlik’in orada bulunan bütün amcaoğulları ele geçirilip Halit b. Velit’e getirildi ve onun huzurunda durduruldu. Halit, derhal Mâlik’in kabilesinin boyunlarının

et-Tenbîh ve’l-İşrâf

70,20
Kitabımızda Yunanlıları da Romalılara dâhil ettik. Çünkü Keldânîler yani Irak’ta yaşayan Süryânîlerin, İlk Dönem Fars Hükümdarlığının hâkimiyetine girmeleri gibi Romalıların

Kitâbü’l-Îmân -İlk İman Tartışmaları-

23,40
Müslümanlar arasında ilk dönemlerde yaşanan Cemel, Sıffîn ve Kerbela vakalarının ardından iman, küfür, mümin, fasık, kafir, Ehl-i Kıble, büyük günah,

el-Âlim ve’l-Müteallim -Kelami Tartışmalar-

18,20
Eserin müellifinin dünya Müslümanlarının önemli bir kısmınca mezhep imamı addedilmesi bir yana, eserin ilk kelami metin olması orijinalliğinin önemini göstermektedir.

et-Târîh -İlk Kronolojik İslam Tarihi-

70,20
Tarih, ilk asırdan beri Müslüman âlimlerin ilgilendikleri bir ilimdir. Geçmişi araştırmak, günü kaydetmek ve gelecek nesillere geçmişlerine dair kaynaklar bırakmak

Kitâbün fîhî Bed’ü’l-İslâm

41,60
Bu eser; İbn Sellâm El-İbâdî’nin Kitâbün fîhî Bed’ü’l-İslâm adlı eseridir. Eserin ilginç özelliği Mağrib bölgesindeki ilk harici unsurlardan kısa bilgiler