57 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 4-

338,00
Bir gün Müstekfî […] Kâtip Yahyâ b. Şirzâd’a […] şöyle anlattı: Söylendiğine göre Haccâc b. Yûsuf, Îraklılardan, Şamlı adamlarında bulunmayan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 3-

377,00
Muaviye’nin siyasetteki mahareti ve ustalığı, havas ve avamın kalbini kazanması o dereceye ulaştı ki Kufe halkından bir adam Sıffin Savaşı’ndan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 2-

351,00
Bazı filozoflar gulyabanilerin anormal bir hayvan cinsi olduğunu, onun şeklinin bozuk olup doğa kurallarının onu bağlamadığını söylerler. O, tek başına

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 1-

377,00
Bu kitabımı, ihtiva ettiği bilgilerin oldukça kıymetli, ele aldığı konuların son derece önemli olması sebebiyle Mürûcü’ẕ-Ẕeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher şeklinde isimlendirdim.

Ahbâru Ebî Hanîfe -Ebû Hanîfe’nin Hayatı-

182,00
Ben (Ebû Hanîfe), on altı yaşındayken babamla birlikte doksan altı yılında hacca gittim. Bu esnada insanların etrafında toplandığı bir şeyh

el–Fütûh Fetihler -4

442,00
Abdurrahmân, Kabil meliği Rutbil’e şu mektubu yazdı: “İmdi, sen zorba bir adamsın. Sınırı aşıp boyundan büyük işlere girişmektesin. Müminlerin Emiri’nin

el–Fütûh Fetihler 3-

351,00
Yezid, Hüseyin’in kardeşi İbn Hanefiyye’ye şöyle dedi: “Allah beni ve seni Hüseyin b. Ali hakkında korusun. Vallahi bu olayın (Kerbela)

Şerhü’s-Siyeri’l Kebîr İslam Savaş Hukuku -3-

429,00
Ebû Hanîfe’nin İmameyn adıyla meşhur iki öğrencisinden biri olan İmam Muhammed’in, es-Siyerü’l-Kebîr isimli eseri şüphesiz temel klasik kaynaklardandır. Değişik zamanlarda

Şerhü’s-Siyeri’l-Kebîr İslam Savaş Hukuku -2-

429,00
Ebû Hanîfe’nin İmameyn adıyla meşhur iki öğrencisinden biri olan İmam Muhammed’in, es-Siyerü’l-Kebîr isimli eseri şüphesiz temel klasik kaynaklardandır. Değişik zamanlarda

Târihu’t-Taberî -7-

598,00
Mervân’ı Basra halkından bir adam –adı Mağūd idi ve onu tanımıyordu– bıçaklayıp yere yıktı. Adam onu öldürünce bir adam: “Müminlerin

Kitâbü’l-Mihan İslam Tarihine Trajik Bir Yolculuk

299,00
İfrîkıyeli tarihçi Ebü’l-Arab tarafından kaleme alınan Kitabü’l-Mihan, sahabe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devirlerindeki şiddet mağdurlarını tarihsel seyri içerisinde konu edinmektedir. Bu

Fütûhu Mısr ve Ahbûruhâ -Mısır Tarihi-

351,00
Fütûhu Mısr ve Ahbâruhâ (Mısır Fetihleri ve Haberleri) adlı eser, İslâm dünyasında zamanımıza ulaşabilen ilk fetih kitabıdır. Zira İslam dünyasında

Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye -Abbasiler-

299,00
İbn Abbas, izinsiz olarak onun yanına girdi. Aişe, oturması için İbn Abbas’a bir şey vermedi. İbn Abbas bir yastık aldı

Siretü Ömer b. Abdilazîz -Ömer b. Abdilazîz’in Hayatı-

187,20
Bu kitap, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdilhakem tarafından kaleme alınmıştır. Yazar kitapta Raşit Halife Ömer b. Abdilazîz’in üstün ahlâkı, akıllı

Târihu’t-Taberî -6-

559,00
Mancınıkla atış yapıldığını gördüm. Derken gök gürledi ve şimşek çaktı. Gök gürültüsü ve şimşek çakmasının sesi taşların sesini bastırdı. Şamlılar

Sîretü İbn İshâk -İlk Siyer Kitabı-

572,00
Sîre’nin Muhammed Hamidullah ve Süheyl Zekkâr tahkiki daha önce başka mütercimler tarafından tercüme edilmiştir. Biz de Sîre’nin Hamidullah tahkikini yeniden

Tehâfütüt-Tehâfüt -Gazzâlî’ye Reddiye-

468,00
Gerek İbn Rüşd gerekse öteki İslam filozoflarını, Gazzâlî’nin katı bir tutum içinde suçladığı gibi, İslam’dan çıkmış, küfre düşmüş kişiler olarak

İğâsetü’l-Ümme -Mısır’da Kıtlıklar ve Mali Krizler-

234,00
Makrîzî’nin, İġāsetü’l-ümme bi-keşfi’l-ġumme adlı bu eseri, hacim itibarıyla küçük olmasına rağmen, muhteva açısından oldukça zengindir. Makrîzî, bu eserinde H 808/1405

Kitâbu Bağdâd -Me’mûn Dönemi-

273,00
O,her halifeyi tek tek anlatmış, dönemindeki siyasi olayları, atadığı görevlilerle ilişkilerini ele aldıktan sonra ilim, edebiyat, şarkı ve eğlence meclislerine

Kitâbu’l-Âsâr -Rivayetlerle Fıkıh-

208,00
İslam fıkıh geleneğinde Ebû Hanîfe’nin en önemli öğrencisi ve Hanefi ekolüne mensup bir âlim olan Ebû Yûsuf, bu eserinde kendisine