Gösterilen sonuç sayısı: 6

Kitâbu Usûli’d-Dîn

20,80
Hacim olarak küçük bir eser Kitâbu Usûli’d-Dîn’in el yazması otuz dört varaktır. Ömer en-Nesefî’nin Akâid’i kadar ile Ebu’l-muîn en-Nesefî’nin Temhîd’i

Tahrîmu’n-Nazar fî Kütübi’l-Kelâm

23,40
Kardeşlerime –Allah onları muvaffak kılsın- Rabbinizin kitabına ve Peygamberinizin sünnetine yapışmanızı, bunlara dört elle sarılmanızı ve dinde sonradan ortaya çıkan

Mülhatü’l-İ‘tikâd – İtikâdın Güzelliği- ve et-Terhîb an Salâti’r-Regâib -Bid’at Risâlesi-

16,90
İzzeddin b. Abdüsselâm, hayatının son on yılını Memlûkler döneminde geçirmiştir. Devrin en önemli İslam âlimi diye bilinir. Ayrıca Şeyhü’l-İslâm lakabıyla

Kitâbü Hüceci’n-Nübüvve -Nübüvvetin Delilleri-

20,80
Câhız, sadece Mu‘tezile kelâmının değil İslam düşünce geleneğinin de en parlak, renkli ve dikkat çekici simalarından biridir. İlgi alanı oldukça

el-Minhâc fî Usûli’d-Dîn -Dinin Temel İlkelerini Anlama Yöntemi-

18,20
Din alanında birbirleri ile rekabet eden anlayışlar, yöneticileri etkilemeye ve rakiplerini tasfiye etmek için siyasal gücü yönlendirmeye başladılar. Bunun sonucunda

er-Reddu ‘ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye -Zındıklara ve Cehmiyye’ye Reddiye-

23,40
Hanbeli mezhebinin kurucu İmamı Ahmed b. Hanbel’in hayatı dikkate alındığında er-Redd al’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye adlı eser, onun kelâmî düşüncesi açısından büyük