Gösterilen sonuç sayısı: 9

Mu’tezile Akaidi -Sâhib b. Abbâd’ın Kelami Görüşleri ve el-İbâne Adlı Eseri-

62,40
Sâhib b. Âbbâd’ın el-İbâne adlı eseri Hasan el-Yâsîn tarafından tahkik edilerek Nefâisü’l-ma’tûtât adlı eserin içerisinde Bağdat’ta Mektebetü’n-Nahza tarafında 1953 ve

İtikâdâtu Fırakı’l-Müslimîn ve’l-Müşrikîn

83,20
Râzî; etkileri mensup olduğu Eş‘arî kelam ekolünün sınırlarını aşan bir düşünürdür. Eş‘arîlik bağlamında ele alındığında felsefi kelâm döneminin en yetkin

Risâle fi’l-‘İtikâd

104,00
Klasik kelâm konularının birçoğunu ihtiva eden eser, isminde “itikad” kaydı bulunmasına rağmen muhtasar “akâid” türü teliflerden büyük oranda farklılaşmaktadır. Özellikle

Kitâbu Usûli’d-Dîn

83,20
Hacim olarak küçük bir eser Kitâbu Usûli’d-Dîn’in el yazması otuz dört varaktır. Ömer en-Nesefî’nin Akâid’i kadar ile Ebu’l-muîn en-Nesefî’nin Temhîd’i

Tahrîmu’n-Nazar fî Kütübi’l-Kelâm

93,60
Kardeşlerime –Allah onları muvaffak kılsın- Rabbinizin kitabına ve Peygamberinizin sünnetine yapışmanızı, bunlara dört elle sarılmanızı ve dinde sonradan ortaya çıkan

Mülhatü’l-İ‘tikâd – İtikâdın Güzelliği- ve et-Terhîb an Salâti’r-Regâib -Bid’at Risâlesi-

62,40
İzzeddin b. Abdüsselâm, hayatının son on yılını Memlûkler döneminde geçirmiştir. Devrin en önemli İslam âlimi diye bilinir. Ayrıca Şeyhü’l-İslâm lakabıyla

Kitâbü Hüceci’n-Nübüvve -Nübüvvetin Delilleri-

83,20
Câhız, sadece Mu‘tezile kelâmının değil İslam düşünce geleneğinin de en parlak, renkli ve dikkat çekici simalarından biridir. İlgi alanı oldukça

el-Minhâc fî Usûli’d-Dîn -Dinin Temel İlkelerini Anlama Yöntemi-

72,80
Din alanında birbirleri ile rekabet eden anlayışlar, yöneticileri etkilemeye ve rakiplerini tasfiye etmek için siyasal gücü yönlendirmeye başladılar. Bunun sonucunda

er-Reddu ‘ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye -Zındıklara ve Cehmiyye’ye Reddiye-

93,60
Hanbeli mezhebinin kurucu İmamı Ahmed b. Hanbel’in hayatı dikkate alındığında er-Redd al’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye adlı eser, onun kelâmî düşüncesi açısından büyük