74 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Beyan İlmine Dair Bir Risâle -Rafî’ b. Muhammed b. İbrâhim el-Kirmânî -Hicri 9. Asır/Miladi 15. Asır-

93,60
Kirmânî, eserinde karışık olmayan, düzenli ve sade bir yol izlemiştir. Konuları muhtasar bir şekilde, bol ve anlaşılır misallerle işlemiştir. Bu

Kevâşî’nin Tefsirinde Kıraat Olgusu

135,20
Tek bir kıraat veçhi ile ortaya çıkmayan ayetin anlamları çeşitli kıraat vecihleriyle ortaya çıkar. Ayette gelen kıraatlerin sayısına göre bazı

Kur’an Tarihi

228,80
En başından itiraf etmeliyiz ki bu çalışma Kur’an tarihindeki tüm boşlukları doldurmak ve birçok karanlık noktayı tek tek aydınlatmak gibi

Türkiye Mushaflarındaki Vakf İşaretlerinin Tahlili

208,00
Vakf/ibtidâ ilmi, Kur’an’ı doğru ve daha kolay anlamayı amaçladığından, Kur’an ilimleri arasında önemli bir yer almıştır. Zira normal bir konuşmada

Kitap-Yasa İlişkisi -Kur’an’da Kitâb Kavramı-

145,60
Kur’an kelimeleri içerisinde anlam zenginliğine sahip olan önemli bir kavram da kitâb kavramıdır. Vahiy ve iniş süreciyle ilgili kavramları kitâb

Kur’an’ı Nüzul Dönemiyle Okumak

124,80
Yüce Allah tarihin muhtelif dönemlerinde gönderdiği peygamberler vasıtasıyla dünyevi yürüyüşlerinde insanlara destek olacak, uhrevi hayatlarında ise kurtuluşu vadeden mesajlar göndermiştir.

Kur’an ve Aşırı Yorum

353,60
slam’ın ondört asrı aşkın tarihi boyunca Müslümanların dinî ilimlere yönelik merkezî ilgileri Kur’an üzerinde yoğunlaşmış ve bu yoğun ilginin doğal

Kur’an’ın Kültürel Antropolojisi -Ahiret Anlatımları-

457,60
İslam’ın başlangıcından itibaren Kur’an’ın evrensel mesajına ulaşmak için onun söz diziminin anlam ve kültürel arka planının Arap’ın divanında aranması gerektiğine

İlahi Kelamın Kendine Yabancılaşması -Hermeneutik Bir Soruşturma-

93,60
İlahi kelam kendi doğduğu mahalle ve coğrafyadan, kendileriyle diyalog hâlinde olduğu ilk muhataplardan, o zaman ve zeminden ne kadar uzaklaşmış

İbadet ve Sosyal Sorumluluk Mâûn Sûresi

93,60
Elinizdeki bu kitap Maûn sûresinin inişini hazırlayan Mekke toplumunun sosyal, dinî ve siyasi durumunu ele almakta ve daha sonra sûrenin

Kur’ân’ın Teosentrik ve Antroposentrik Yorumu

124,80
Nüzûlünden bugüne kadar âlimler Kur’ân’ı doğru bir şekilde anlama ve yorumlama gayesiyle ona yönelmişlerdir. Bu yönelimler neticesinde muhtelif temayüller ortaya

Kur’ân’da Musibetler -İnsanın Sorumluluğu ve Sünnetullah-

135,20
Kur’ân başta inanç, ibadet ve ahlâkla ilgili hususlarda olmak üzere insanlara yol göstermekte, karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri sunmakta ve hayat

Kur’anî Dâvet Stratejisi

187,20
Adına şirk olgusu denilen bu hevesin ‘aracılık’ vasfı üzerinden kendine yeni dindarlıklar oluşturduğu da görülmektedir. Bu eğilimin Yüce Allah’ın daha

Kur’ân’ın Doğası Üzerine

124,80
Elinizdeki kitap, Kur’ân’ın hem vahiy ve vahiy öncesi dönemini hem de vahyin başlamasıyla birlikte gelişim ve değişim sürecini, nüzul ve

el-İntisâr Bağlamında Kur’an’ın Metinleşme Süreci

197,60
Bu araştırma, Eş‘arî kelamının öncü isimlerinden Ebû Bekr el-Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013), el-İntisâr li’l-Kur’ân adlı eseri bağlamında Kur’an’ın metinleşme/kitaplaşma sürecini, bu

Kur’ân’ın İ’câzı -Tarihsel Serencam-Tartışmalar-Güncel Yorumlar-

135,20
Kur’ân’ın ilâhî kaynaklı olduğunun en önemli kanıtı hem lafız hem de mana cihetiyle benzersizliğini ifade eden i‘câzıdır. Kur’ân, bu özelliğiyle

Kur’an ve Çağdaşlaşma-1

197,60
Kur’an insanlığa yeni bir dünya görüşü ve ahlâk düzeni getirdi… Kur’an’ın tevhit akidesi, varlığı uyumlu bir bütün olarak açıkladı ve

Kur’ân’ın İki Fıkhî Okunuşu

166,40
Bu araştırmada Kur’ân’ın ve hadislerin beraberce ele alındığı, ana kaynaklarından bütüncül bir yaklaşımla istifade etmenin otantikliği sayesinde, dinin murâd-ı ilâhîye

Tarih-Dil-Yorum Bağlamında Kur’an’ı Tanımak -Kur’an İlimlerine Giriş-

218,40
İlahiyat eğitimi alan öğrenciler ve Kur’an’ı tanımak isteyen farklı meslek gruplarına mensup bireyler hedef kitle seçilerek hazırlanan bu çalışmada Kur’an-ı

Kur’an’da İstikrâr Olgusu

135,20
Hayatın gerçekleri ile yüzleşen insanın kimi zaman bu gerçekler karşısında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusudur. Doğa şartları tutarlı bir