808 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İmam Mâturîdî’nin Fikirlerinde Ebû Hanîfe’nin Etkisi

72,80
Ebû Hanîfe ve İmam Mâturîdî, dinî bilgi üretmede yararlanılan kaynaklar arasında, akla önemli yer veren iki büyük mütekellim olarak ün

İslâm Öncesi Arap Tarihi -2- (el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm)

109,20
Cevat Ali, Mufassal’ın bu cildinde, öncelikle -birinci cildin devamı mahiyetinde- İslâm öncesi dönemde Arap toplumların, Arap olmayan toplumlarla kurdukları ilişkileri

John Stuart Mill’in Tümevarım Anlayışı

44,20
John Stuart Mill, ampirist bir filozof olup metafiziği kabul etmez, tümdengelimsel mantığın yeni bir bilgi veremeyeceğini ileri sürer. O, metafizikten

Kitap-Yasa İlişkisi -Kur’an’da Kitâb Kavramı-

36,40
Kur’an kelimeleri içerisinde anlam zenginliğine sahip olan önemli bir kavram da kitâb kavramıdır. Vahiy ve iniş süreciyle ilgili kavramları kitâb

Oksidentalizme Giriş

26,00
Modernitenin sonuçlarının bütün insan hayatına sirayet etmişliğine karşın Batı tarihi, kültürü ve düşüncesi hakkında nitelikli, objektif çalışmalara sahip olduğumuzu söylemek

İlim Kitabı/Sefer ha-Mada‘ -Yahudiliğin İnanç ve Ahlak İlkeleri-

44,20
İbn Meymun (ö. 1204), Yahudi geleneğindeki en büyük âlimlerden birisidir. Yahudiliğin hemen her alanına dair yazdığı eserlerle büyük izler bırakan

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Melek, Cin ve Şeytan

16,90
Biz bu kitabı, Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’nin, Akidetü’l-Mü’min adlı eserinde yer alan melekler, cinler ve şeytan konularına dair açıklamaları altında

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Kaza ve Kader

18,20
Şeyh Ebû Câbir el-Cezâirî kader-i kevni ve kader-i şer‘î olmak üzere kaderi iki sınıfa ayırmaktadır. Kader-i kevniyi mutlak kader ve

Hüseyin el-Cisr et-Tarâbulusî’ye Göre Âhiret Ahvâli

18,20
Âhirete iman, insanın nefsini yenmesi ve dünyevi arzulardan arınması noktasında büyük bir motivasyon kaynağıdır ve iyi şeyler yapmaya yönelmeleri konusunda

Birey ve Toplum Üzerine -İslam Felsefesi Merkezli Okumalar-

67,60
Ahlak ve değerler sistematiği üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı günümüzde birey kavramının kabulü, kişiyi nesep, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığından uzak tutan

Aklımın Erdiği

31,20
Ne diyebilirim ki? Hâlâ gelmeye devam ediyorlar…; hem de metafor gücü ve derinliği artarak. Artistlik aforizma patlatma değiller; slogan atma

Biz ve Onlar

36,40
Biz ve öteki, dinlerin ve siyasetin başvurduğu bir ayrımdır. Dinler, “mümin-kâfir” diye ayırır; siyaset, “dost ve düşman” diye ayırır. Birinci

Bilinmeyen Yönleriyle Zemahşerî ve Keşşâf’ta Asıl Anlam Vurgusu

44,20
Zemahşerî’nin, bazı yönleri tenkit edilse de onun; Kur’ân’ı lügat, nahiv ve belâgat açısından yorumlamasındaki başarısı sebebiyle kendisi ve eserleri hakkında

Şirkin Dinî ve Kültürel Temelleri -Tanıdık Dindarlığın Sosyal ve Tarihsel Boyutu-

32,50
Artık yakından biliniyor ki, Yüce Allah’a yakınlaşma adına O’nun gönderdiği elçiler ve onların peşinden gelen iyi insanların yolunu takip etmekle

Tevhit ve Şirkin İçerik Analizi -Farklı Dindarlık Ölçeklerinin Tanıdık Unsurları-

39,00
İnsanoğlu, eğer ki hakikati tanıyamaz ise tanıdığı pek çok dalâleti hakikat yerine koyabilir. O yüzden de din denilen olgunun asıl

Şirkin Ekonomi Politiği -Kazanım Umudunun Sürekli Beslendiği Sistem-

26,00
Tevhidin kurumsal rekabet içinde olduğu şirk olgusunun özellikle de ekonomik endişeler üzerinden kendisine nasıl bir yol çizdiği sorunu, çalışmanın bel

Şirk ve Beşerî Çerçeve -Kontrolsüz Dindarlığın Bilindik İstikameti-

28,60
Tanrı ve insan ilişkisinin en sorunlu tarafı herhâlde beşer dindarlığının korunmasız hâli olan şirk olgusudur diyebiliriz. Vahye ilgisiz hatta gönülsüz

Farkındalıklarımız -Din ve Yaşamın Olası Pozisyonları Hakkında Tezler-

39,00
Dünyanın âdeta direksiyonuna oturtulan insanoğlu; fark etmek, fark edilmek, fark edecek yeteneklerle donatılmak ve fark ettiğinin gereğini yapabilmek gibi oldukça

Din ve Dindarlıklar -Olan ve Olması Gereken Din Anlayışlarımızın Anatomisi-

36,40
Din denilince, evrensel, kalıcı ve zaman üstü ilkeler ile insanlığın değişim ve dönüşümüne paralel olarak değişebilen uygulama zenginliklerini anlamak durumundayız.

Arap Devleti ve Yıkılışı

70,20
İranlılar hâkimiyetlerini bir iki asır muhafaza ettiler. Fakat bu mevkilerini kendi ülkelerinde uzun süre devam ettiremediler. Daha önceki yıllarda Araplar