37 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İmam Mâturîdî’nin Fikirlerinde Ebû Hanîfe’nin Etkisi

72,80
Ebû Hanîfe ve İmam Mâturîdî, dinî bilgi üretmede yararlanılan kaynaklar arasında, akla önemli yer veren iki büyük mütekellim olarak ün

Alevî-Bektaşî İnançlarında Sembol ve Motifler

26,00
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların hayatlarında yaygın bir şekilde kullanım alanı bulan sembol ve motifler, Alevî-Bektaşî inançlarında önemli bir

Kur’an’ın Şiî Yorumu

57,20
Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin İmâmiyye Şîa’sında çok önemli bir yeri vardır. Zira o tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer alanlarda olmak üzere

16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları

67,60
16. yüzyılda Safevî Devleti’nin kurulmasıyla başlayan süreçte hem Anadolu’da yaşayan Kızılbaş Türkmen çevrelerin içinde bulunduğu siyasi ve sosyo-ekonomik yapı hem

Şiî Gelenekte Alternatif Bir İktidar Mücadelesi Erken Dönem Zeydîlik

68,00
Şia, genel olarak imamın ‘nas’ ve ‘tayin’ ile belirlendiği iddiasıyla diğer mezheplerden farklılaşarak İslam düşünce tarihi içerisinde kendisine yer edinmiştir.

Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Kıskacında İmam Şâfiî

93,60
İmam Şâfiî’yi bütün yönleriyle daha iyi anlamak için yaşamış olduğu çağı kültürel, sosyal, siyasal boyutuyla tanımak gerekir. Çünkü insan tarihsel

Şîa ve Tarih

39,00
Bugünün Sünnî İslâm dünyası, geçmişteki teşebbüslerinin aksine, belki de çağın getirdiği bir zorunluluk olarak farklılıkları yok etmek, dinî-düşünsel ayrılıkların hareket

Alevîlikte Musâhiblik

41,60
Alevî gelenekte yol kardeşliği, can kardeşliği ve ahiret kardeşliği gibi isimlerle de anılan Musâhiblik, kan bağı taşımayan evli iki kişinin

Şia’da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfîd

57,20
Elinizdeki eser, Ehl-i Sünnet dışında yaşayan en önemli İslâm mezhebi olan Şia’nın rasyonelleşmesi ve mezhebî kimlik kazanmasına vesile olan Usulîliğin

Şiî-Sünnî Polemiğinde Ebû Tâlib ve Dinî Konumu

44,20
Ebû Tâlib’in hayatıyla alakalı detaylı bilgilere sahibiz. Onun, yeğeni Hz. Muhammed’i küçük yaşından itibaren yanına alıp koruduğu ve desteklediği hususunda

Haricîliğin Doğuşu ve Gelişimi

33,80
Haricîlik, İslam siyaset ve mezhepler tarihinde ilk ortaya çıkan, önemli olduğu kadar, etkileri uzun yıllar görülebilmiş olan bir mezheptir. Kendisinin

Mürûcu’z-Zeheb’te İslâm Mezhepleri

19,50
İslâm dininin temel kaynakları Kur’ân ve Sünnet’in, Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ve Mecusîler gibi topluluklardan söz etmesi, onların dinleri ve medeniyetleri

Mutezile ile Şi’a Arasında Siyasal Tartışma

46,00
Bin yıl önce bile İslam alimleri, iktidarın meşruiyet kaynağı, yöneticinin nitelikleri, iktidara geliş sistemi, yöneticiyi iktidardan düşürmek gibi tam bir

Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer es-Sâdık’ın Yeri

60,00
Şiîlik, bazı Müslümanların din anlayışlarında etkili olan ve günümüze kadar varlığını sürdürebilen mezheplerden birisidir. Şiî İmamiyye’nin on iki imamdan birisi

Anadolu’da Alevî Ocakları ve Grupları

91,00
Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup

Sünnî Tefsir Geleneğinde Zındıklık Algısı

52,00
Her ne kadar zendeka ve zenâdıka kavramlarının tanımı yapılırken farklılıklar olmuşsa da her mezhebin kendini hakkın temsilcisi, kurtuluşa erecek yegâne

İmamiyye Şiası ve Temel Kavramları

28,60
İmamiyye Şiası, Müslümanlar içerisinde gelişen en önemli kurumsal fikrî hareketlerden biridir. Oluşum süreci dikkate alındığında, onun daha ziyade iktidar karşıtı

Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün Gelişimi

67,60
Şâfi‘î fıkıh usûlünün gelişimi, III./IX. yüzyılın başlarında Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi‘î ve onun ilk nesil öğrencilerinin çalışmaları ile başlamıştır. İlk

Orta Doğu Siyasi Tarihinde Dürzîler

31,20
Dürzî inanç esasları ile ilgili ilk çalışmalar Dürzî olmayanlarca yapılmış ve genellikle ağır ithamlar yapılarak mezhep eleştirilmiştir. Son dönemlerde Dürzîler

Sünnîliğin Eleştirisine Giriş

33,80
İslam’ın erken döneminde toplum, yaşadığı iç savaşlar sonucu Haricilik, Şia ve Ehl-i Sünnet olarak siyasi-teolojik bağlamda üç fırkaya/hizbe/mezhebe bölünmüştür. Muâviye’nin