39 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İlâhî Hitâbın Tefsiri -3-

611,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

Tefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet ve Şia Mukayesesi

301,60
İslâm’ın tarihsel sürecinde iki ana ekol olan sünnilik ve şiiliğin Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemleri ortak kavram dünyasına sahip olma

Esbâb-ı Nüzûl Rivâyetlerini Kur’an-Siyer Bağlamında Okumak

93,60
Bu çalışmada farklı konulardaki esbâb-ı nüzûl ve tefsir rivâyetlerini vâkıa ile uyum, Kur’an-siyer ilişkisi ve Kur’an’ın nüzûl süreci gibi kriterler

Bilinmeyen Yönleriyle Zemahşerî ve Keşşâf’ta Asıl Anlam Vurgusu

176,80
Zemahşerî’nin, bazı yönleri tenkit edilse de onun; Kur’ân’ı lügat, nahiv ve belâgat açısından yorumlamasındaki başarısı sebebiyle kendisi ve eserleri hakkında

Tefsirde Spekülatif Yorum -Ashâbü’l-Karye Örneği-

156,00
Apaçık ve anlaşılır bir hitap olarak nâzîl olan Kur’an’ın, -varoluşsal bir sebebe dayansa gerek- çoğunlukla kapalı yönleri merak edilip araştırılmıştır.

Zemahşerî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi

353,60
Tabakat ve tefsir tarihi kaynaklarında, akla verdiği değerle ön plana çıkan, İslam düşünce dünyasını derinden etkileyen ve etkilemeye devam eden

Tefsir Terimbilimi’ne Alternatif Bir Alan

208,00
Tâ geçmeyince medrese-i kîl ü kâlden Anlanmaz ıstılâhı kitâb-ı hakîkatün Yûsuf Nâbî (ö. 1124/1712) İslam ulemâsı, dini ilimlerdeki her bir

Kur’ân’ın İ’câzına Çağdaş Bir Yaklaşım -Menâr Örneği-

114,40
Kur’an’ın lafız ve mana itibarıyla sahip olduğu benzersiz yönlerini konu edinen İ‘câzu’l-Kur’an meselesine İslam tarihinin erken dönemlerinden itibaren muhtelif sahalardan

Kur’an’ı Anlamada Siyakın Yeri

176,80
İslam medeniyetini inşâ eden İslamî disiplinlerin beslendiği iki temel kaynak Kur’an ve Sünnet’tir. İslamî ilimler bu iki kaynağın şerhi ve

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu

280,80
Tefsir tarihine ilişkin bilgilerimizin tefsirin geçmişiyle uyumlu olması ve tefsir tarihinin tefsirin geçmişine uygun olarak inşa edilmesi önem arz etmektedir.

Taberî Tefsirinin Dirâyet Boyutu

135,20
İslam ilim geleneğinde derin izler bırakan ve genel anlamda ansiklopedik bir birikime sahip birçok âlim vardır. Bahsedilen velûd âlimlerden biri

Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri

187,20
“Tefsir Tarihi” Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar süregelen, Kur’an’ı anlama çabalarını, bu yönde telif edilen eserleri, ortaya çıkan yaklaşım ve

İslam Tefsir Geleneğinde Öznellik

90,00
Dini metinler, diğer metinler gibi, yoruma ihtiyaç duyarlar. Yorum deyince de öznellik ve nesnellik akla gelir. Öznellik, dini metinlerle ilgili

Kur’an-Tefsir Yazıları

124,80
Elinizdeki kitap daha önce çeşitli ilmî ortamlarda farklı zamanlarda yayımlanmış dört makaleden oluşmaktadır. Makaleler tarih boyunca Kur’an’ın tanımlanması ve âyetlerinin

Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbül’l-Lüga-

270,40
Klasik sözlükleri sadece kelimelerin karşılığını sıralayan birer kaynak olarak değerlendirmemek gerekir. Kelimelerin manasını vermekle yetinenler bulunmakla birlikte, ayetlerin anlaşılmasına katkı

Nassı Anlama ve Aşırı Yorum

228,80
Kur’an’ı anlama ve yorumlama, Müslümanların hayatla bağlarını kurarken Kur’an’a dayanma istençleriyle paralel yürümüş bir etkinliktir. Bu durum bir yönüyle Kur’an’ın

İlâhî Hitâbın Tefsiri -2-

572,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

İlâhî Hitâbın Tefsiri -1-

572,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi

124,80
Yirmi üç yıl gibi çok uzun metrajlı bir siret filminin sayısız sahnesine ait replikler mesabesindeki Kur’an ayetlerini filmin senaryosundan yalıtarak

Kur’an Tefsirinde Öznellik

260,00
Her ne kadar bilginin değeri objeye uyumuna bağlı kabul edilip, yapılan araştırmalarda gösterilen cehd ve gayretler sonucu nesnellik elde edilmeye