475 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Mu’tezile Akaidi -Sâhib b. Abbâd’ın Kelami Görüşleri ve el-İbâne Adlı Eseri-

62,40
Sâhib b. Âbbâd’ın el-İbâne adlı eseri Hasan el-Yâsîn tarafından tahkik edilerek Nefâisü’l-ma’tûtât adlı eserin içerisinde Bağdat’ta Mektebetü’n-Nahza tarafında 1953 ve

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 4-

338,00
Bir gün Müstekfî […] Kâtip Yahyâ b. Şirzâd’a […] şöyle anlattı: Söylendiğine göre Haccâc b. Yûsuf, Îraklılardan, Şamlı adamlarında bulunmayan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 3-

377,00
Muaviye’nin siyasetteki mahareti ve ustalığı, havas ve avamın kalbini kazanması o dereceye ulaştı ki Kufe halkından bir adam Sıffin Savaşı’ndan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 2-

351,00
Bazı filozoflar gulyabanilerin anormal bir hayvan cinsi olduğunu, onun şeklinin bozuk olup doğa kurallarının onu bağlamadığını söylerler. O, tek başına

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 1-

377,00
Bu kitabımı, ihtiva ettiği bilgilerin oldukça kıymetli, ele aldığı konuların son derece önemli olması sebebiyle Mürûcü’ẕ-Ẕeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher şeklinde isimlendirdim.

Ahbâru Ebî Hanîfe -Ebû Hanîfe’nin Hayatı-

182,00
Ben (Ebû Hanîfe), on altı yaşındayken babamla birlikte doksan altı yılında hacca gittim. Bu esnada insanların etrafında toplandığı bir şeyh

Kerrâmîler Horasan Hanefîleri

239,20
Kerrâmîlik, III./IX. yüzyılın başlarında Horasan coğrafyasında ortaya çıkan bir mezheptir. Bu mezhep İslam düşünce tarihi boyunca ilgi odağında olmuşsa da

Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi ve Ticareti

353,60
Bu araştırmamızda Orta Çağ İslam dünyasındaki parfüm, gıda ve ilaç endüstrilerinin çeşitli alanlarına ve bu ürünlerin ticaretine değinmeye çalıştık. Seçmiş

İsrailiyat Araştırmaları

176,80
Yaratılışın mahiyeti, geçmiş ümmetlerin başına gelenler, peygamberler tarihi, geleceğe ilişkin bazı hususlar, kıyamet ve ahiret ahvali gibi konularda Müslümanların sahip

Adaletin Tanrısı -Kur’an’ın Ahlak Öğretisi Hakkında Bir İnceleme-

208,00
Makul bir dünya görüşü ile desteklenen ahlaki bir yönetmelik ortaya koymak her kutsal metnin vazifesidir. Elinizdeki çalışma, Kur’ani ahlak yasalarının

Ebu’l-Kāsım el-Belhî’de Bilgi

208,00
Bu çalışmayı ortaya çıkaran temel saik, Mu‘tezilî âlim Ebu’l-Kāsım el-Ka‘bî el-Belhî’nin (ö. 319/931) Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât isimli eserinde bilgiye dair güçlü

Nusayrîliğin -Teşekkül Süreci, İnanç ve Ritüelleri-

114,40
İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân referans alınmasına rağmen farklı değerlendirmelere varan pek çok düşünce ekolü/mezhep oluşmuştur. Değişik sosyal sebeplerin de

Dip Dalga’nın Boyu

228,80
Dip Dalga kitabındaki iddia ve yaklaşımlara kişisel cevaplarım elbette vardı. Ancak bu cevaplar, adı üzerinde, kişiseldi ve kamuya yeterli gelmeyebilirdi.

Tarafgir İslam Tarihçiliği

104,00
Hatib el-Bağdadi “Ebû Hanîfe taraftarları kadar Hıristiyanlara benzeyen bir topluluk görmedim. Ebû Hanîfe’nin meclisinde bulundum, boş sözlerin konuşulduğu, ciddiyetten yoksun

Dip Dalga 2/Kadın

176,80
Dinden uzaklaşma sürecindeki kadınların, cinsel kimlikleri sebebiyle farklı sorunlar ve zorluklar yaşayıp yaşamadıklarını, dinden çıkmalarında hangi faktörlerin daha çok rol

el–Fütûh Fetihler -4

442,00
Abdurrahmân, Kabil meliği Rutbil’e şu mektubu yazdı: “İmdi, sen zorba bir adamsın. Sınırı aşıp boyundan büyük işlere girişmektesin. Müminlerin Emiri’nin

İslam Siyaset Düşüncesinde İktidar ve Hukuk

197,60
İslam siyaset düşüncesine dair birçok eser olsa da yapılan çalışmalar, siyasal olan yerine teoloji üzerinden ilerlemektedir. Bu eser, İslam siyaset

el–Fütûh Fetihler 3-

351,00
Yezid, Hüseyin’in kardeşi İbn Hanefiyye’ye şöyle dedi: “Allah beni ve seni Hüseyin b. Ali hakkında korusun. Vallahi bu olayın (Kerbela)

Kendi Kaynakları Işığında Hâricîliğin Doğuşu ve Gelişimi

197,60
Müslüman dünyada özellikle Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde yaşanan siyasal ve sosyo-politik gelişmelerle birlikte, meydana gelen iç çekişmeler, siyasal

Tarihu’z-Zuknînî -Zuknînî Tarihi-

145,60
Abbasî vergi memurları, on dirhem vergi borcu olan bir insandan otuz-kırk dirhem isteyebiliyorlardı. Veya bu vergi borcuna karşılık bütün ömrünü