157 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Yeni Ateizmin Dini Bilimcilik Bilimci Natüralist Dünya Görüşünün Eleştirisi

59,80
Bilimsel bilgi biricik hakikat midir? Yoksa bilimsel gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyler hakikat olarak işaret edilen şeyin sadece bir parçası

et-Ta‘lîkât Felsefî Bilimsel Fragmanlar -II-

36,40
Özelde İbn Sînâ ve genelde İslam felsefesine dair yapılan çalışmalarda görülen doksografik araştırma biçimi, bir dereceye kadar anlamlıdır ve yerindedir;

Faysalu’t-Tefrika

26,00
Elinizdeki Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka başlıklı eser, Gazzâlî merkezli bir nevi “dinî gruplar sosyolojisi” yapmaya, bazılarını tekfir ederek din dışı ilan

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

39,00
İslam dünyasında bilimsel faaliyette bulunmak en değerli uğraşlardan biri olarak görülmüş, bilginler saygın insanlar olarak kabul edilmiş, hatta bilimsel çalışma

İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -I-

98,80
İslâm düşüncesinde kötülük sorununun ele alınmadığı, ele alınmış olsa bile genellikle Batı düşüncesinin bir devamı niteliğinde olduğu yönündeki oryantalist iddiaların

İbn Sînâ’nın Sebeplik Teorisi

44,20
İslam düşünce tarihindeki en etkili sistem kurucu filozof olan İbn Sînâ’nın sebeplik anlayışı, filozofun inşâ ettiği felsefe sisteminin en önemli

Deizmden Teizme -Tanrı-Din-İnsan-

52,00
Her zamankinden daha çok akla, akılla birlikte yüceltilmiş insani duygulara ve akıl-duygu sentezini kurabilmiş yüce bir ruha ihtiyaç duyulan bir

İslam Felsefesi -Giriş-

143,00
Elinizdeki kitap, İslam Felsefesi Teşekkül Dönemi ve İslam Felsefesi Tenkid Dönemi (Elis Yay.) serisinin üçüncüsü olup, Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırmak

Özgürlükçü Eğitimin Felsefesi

28,60
Eğitim, insanı kültürel hayata hazırlayan tüm toplumsal süreçleri içerir. Eğiten ve eğitilebilen bir varlık olan insan da diğer canlı organizmalar

Yeni Hümanizm

41,60
Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde hâlâ hümanizmin varlığından söz edilebilir mi? Tarihsel sürece bakıldığında ciddi kırılmalar neticesinde hümanizmin kendisini yenileyerek yeniden

Bir Ahlak Öğretisi Olarak Faydacılık -Utilitarizm-

39,00
Eylem dünyamızı düzenleyen ahlâkî ilke ve değerlerin kaynağının, yapısının, temel niteliğinin ne olduğu ve insanın hangi amaç ve gayeler doğrultusunda

Theosophical Essays

39,00
Literature, which is directly related to the man, is all about existential story and picture of human being who physically,

Sistematik Ontoloji

28,60
Fahruddîn er-Râzî’nin Kitâbu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme çalışması, genelde İslam düşüncesi tarihinin, özelde İslam felsefesi tarihinin en sistematik çalışmalarından biridir. İçeriği itibarıyla

el-Münkız mine’d-Dalâl -Aklı Karışıklar İçin Kılavuz-

26,00
Elinizdeki eser, İslam düşüncesinin fakih, kelamcı ve sufî âlimlerinden birisi olan Gazzâlî’nin Selçuklu Bağdat Nizâmiye Medresesinde öğretim üyesi olarak oldukça

Grek Felsefesinden İbn Sînâ’ya Heyûlâ

46,80
Felsefe, hakikat arayışında insanın kendi varlığını aramaya yönelik sorular sorduğu ve her sorunun cevabında yeni soruların kendisini beklediği sınırsız bir

Kitâbu’n-Nefs

33,80
Elinizdeki eser, bireysel yönetim okumaları bağlamında İbn Bâcce’den çevirisini yaptığımız Tedbîru’l Mütevahhid’in teorik temellendirmesini yapması açısından son derece önemlidir. Felsefe

Homo Muslimus Yazıları

36,40
Homo Muslimusluk namzedi homo skeptikus insan, Tanrı yaratısı eserler olan evren ve içindeki canlı ve cansız bütün varlıkların iş ve

Ana Hatlarıyla Felsefe

44,20
Bu kitap, varlığın, düşüncenin ve eylemin en temel ilkelerinin bilimi olan felsefenin önemli problem ve konularına sistematik bir giriştir. Kitap,

Sekülerleşme ve Din

44,20
Din konusu, her zaman ilgi çekici ve ateşli tartışmaya yol açacak bir hüviyeti haizdir. Din kavramının kendisi kadar en uzak

İlahi Buyruk Teorisi

39,00
İnsanın ve içerisinde yaşadığı çevrenin tabiatını anlamak için çaba harcayan felsefenin tartışmakta olduğu konulardan biri, ahlaki değerlerin kaynağı meselesidir. Kendine